Skip to content

Vi tilbyr målinger i private bygg, hus, leiligheter

– Måling av radon i hjemmet bør gjennomføres:
– Ved kjøp og salg av hus.
– Om det ikke har vært gjort målinger før, eller hvis det har gått mer enn fem år siden sist måling.
– Etter en renovering, da små sprekker kan oppstå i grunnmuren og radongassen kan trenge inn fra grunnen.
– Hvis man tidligere har målt og har fått høye nivåer, bør man etter sjekke om radonnivået har sunket.
– Ved kjøp og salg av bolig.

Vi tilbyr målinger i offentlige bygg

I arbeidsmiljø hvor arbeidstakere kan bli eksponert for radon, skal arbeidsgiver sikre at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen. Kilde Radon (arbeidstilsynet.no)

Måling i utleieboliger

Leier du ut bolig? Da må du måle radon. Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger.

Gjelder alle typer utleieboliger
Kravet gjelder for alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Dokumentasjon av radonnivåene
Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Hytter og fritidsboliger

Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene/fritidsboligene benyttes som boliger, vil de være omfattet av kravet.

 

Slik måler vi radon

Langtidsmåling.
Måleutstyret plasseres i et oppholdsrom, og ligger på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon.

• Vi kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.
• Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. Så for å bestemme gjennomsnittet over tid ( årsmiddelverdien), skal målingen gjøres i minst 2 måneder i vinterhalvåret.
• Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.
Vi måler radon i vinterhalvåret, fra oktober til slutten av april.

Kortidsmåling/hurtigmåling.
Måleutstyret plasseres i oppholdsrom og ligger på samme sted i 1-2 uker.

Med denne type måling, får du en indikasjon, en pekepinn på nivået.
Kan settes opp hele året.
Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.

Midlertidige tiltak

Hvis du har målt svært høye radonnivåer kan du vurdere å gjøre midlertidige tiltak frem til permanente tiltak kommer på plass. Midlertidige tiltak har som mål å prøve å redusere radoneksponeringen, men kan aldri erstatte permanente radontiltak. Jo høyere radonnivået er, jo større er behovet for å gjøre midlertidige tiltak.

Midlertidige tiltak kan være bruksendringer av rom, som å flytte for eksempel soverom til rom i boligen med lavere radonnivåer.

Andre typer midlertidige tiltak er økt ventilasjon/lufting ved å ha åpne ventiler og hyppigere vinduslufting, samt forsøke å tette åpenbare sprekker mot grunnen der jordluft og radon kommer inn. Effekten av slike midlertidige tiltak varierer mye, men kan påvises ved måling.

Radonrådgiveren bør hjelpe deg med å:

• Finne kilden til radonproblemet.
• Prosjektere varige tiltak, som i størst mulig grad retter seg mot kilden og slik hindrer radon i å trenge inn i bygningen, altså årsaksspesifikke tiltak.
• Sørge for at du har tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre bygningsmessige tiltak enten ved å engasjere en håndverker eller gjøre det selv, alternativt kan radonrådgiveren bistå med utbedringsarbeidet ved behov.